Allmänna villkor

Visumservice ABs villkor och bestämmelser: 

Se vår prislista

För klagomål eller synpunkter på vår verksamhet

Code of conduct
 

Privacy policy

 

Tillämplighet

Dessa villkor och bestämmelser gäller alla tjänster Visumservice AB (Bolaget) erbjuder, om inte annat avtalats skriftligen mellan Bolaget och Kunden. Bolaget har inget annat ansvar för Kunden än bestämmelserna i detta avtal.

Villkor

Ett uppdrag kan bestå av tjänster för en eller flera personer. Om tjänsterna utfärdas för en familj eller ett företag med flera resenärer som gäller samma resa och destination räknas det som ett uppdrag. 

Med tredje part menas en samarbetspartner, bland annat ambassad, konsulat, offentlig myndighet, översättare eller transportör.

 

Behandlingstid, normal behandling

 

Normal behandlingstid innebär att Bolaget har rätt att anpassa behandlingstiden efter Kundens avresedatum. Detta innebär oftast en behandlingstid på minst 2 arbetsdagar utöver ambassadens behandlingstid, räknat från och med att handlingarna mottagits till att det finns klart för upphämtning eller annan returleverans.  För privatpersoner måste fakturan vara betald innan retur av pass kan ske.

 

Behandlingstid, expressbehandling

 

Expressbehandling hos Bolaget innebär att handlingar levereras till ambassaden/konsulatet samma dag i Stockholm, och normalt dagen efter för ambassader utanför Stockholm.  Detta förutsätter att nödvändiga och kompletta handlingar levereras till Bolaget innan kl 09.00 samma dag.

Om handlingarna har lämnats in på en ambassad eller konsulat i Stockholm kommer de vara klara för upphämtning samma dag som de blir färdigviserade. 

För privatpersoner måste fakturan vara betald innan retur av pass kan ske.

Observera att expressbehandling ej accepteras på alla ambassader och konsulat.

Betalning

Betalningen måste vara registrerad på Bolagets konto innan retur av pass kan ske för privatpersoner. 

Bolagets ansvar

Om Bolaget inte utför den avtalade tjänsten i tid eller vansköter arbetet för Kunden, har Kunden rätt till prisavdrag eller att häva köpet. Bolaget ska dock alltid först ha tillfälle att rätta till eventuella fel, innan annan påföljd begärs. Kunden ska rapportera eventuella fel till Bolaget i skälig tid före Kundens avresedatum för att Bolaget ska kunna rätta till och begränsa eventuella fel och skador. Prisavdrag eller hävning av köpet kan endast ske om felet är av väsentlig betydelse för Kunden, och att Kunden har meddelat omständigheterna som motiverar detta till Bolaget. Bolagets ansvar är begränsat till SEK 5000 per uppdrag, med avdrag för utlägg till tredje part. Bolaget ansvarar inte i något avseende för direkta eller indirekta skador som förorsakats av tredje part. 

 
Övrigt ansvar

Bolaget ansvarar för skada eller förlust av handlingar som beror på Bolagets försummelse, med nedan angivna begränsningar. Med handlingar avses pass, exportdokument, visum och andra liknande handlingar. Vid angiven skada eller förlust åtar sig Bolaget att ersätta Kundens direkta kostnad för avhjälpande av skadan eller återanskaffning av förlorat dokument. Bolagets ansvar är begränsat till SEK 5000 per uppdrag.

Bolaget ansvarar inte i något avseende för förseningar, skada eller förlust av handlingar som orsakats av tredje part. Detta gäller även tredje part anlitad eller rekommenderad av Bolaget.

Bolaget ansvarar ej för visum, arbetstillstånd mm som ej beviljats. 

 
Kundens ansvar

Bolaget ansvarar inte för skada eller förlust av till följd av fel eller brister orsakade av Kunden, till exempel fel i Kundens dokument eller beställning. Eventuella kostnader, inklusive Bolagets behandlingsavgifter är Kunden ansvarig för.

Bolaget förutsätter att beställaren har fullmakt att göra beställningen. Om Kunden dokumenterar att beställaren ej har fullmakt, hålls beställaren personligt ansvarig.  

Kunden är själv ansvarig för att kontrollera att den levererade tjänsten stämmer överens med Kundens beställning, även att viseringen är giltig för korrekt period.
 
Indirekt ansvar

Bolaget ansvarar inte i något avseende för indirekt förlust eller skada till följd av Bolagets eller annan tredje parts misstag, förlust, skada eller försening av handlingar. Med indirekt skada avses förlorad handelsvinst, förlorad inkomst, skada till följd av att tjänsten inte kunnat utnyttjas på avsett sätt, förlorad möjlighet att nå destination, att resedokument ej är giltiga vid ankomst, avtalsbrott i andra avtal, skada av ideell natur, samt annan liknande skada. 

Force majeure

Bolaget ansvarar ej för omständigheter utanför dess kontroll, till exempel dröjsmål eller skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd eller föreläggande, naturkatastrof, krigshändelse, strejk, inställda flyg, trafik, lockout, blockad eller annan liknande omständighet eller händelse.

Reklamation

Kunden är själv ansvarig för att kontrollera att den levererade tjänster stämmer överens med Kundens beställning, samt att visum är giltigt för rätt period. Krav mot Bolaget ska underrättas skriftligen inom rimlig tid efter att tjänsten är levererad eller skulle ha varit levererad, samt i rimlig tid innan Kundens avresedatum så Bolaget har tid att korrigera eventuella misstag. Framställs ej krav på föreskrivet sätt förlorar Kunden sin rätt att reklamera. 

 
Priser

Kunden bekräftar och godkänner att Kunden känner till Bolagets priser för tjänster, inklusive arvoden och transportkostnader. Kunden accepterar att Bolaget använder expressleverans, då det är nödvändigt, för att handlingar ska kunna levereras till Kund i tid. Aktuell prislista finns på Bolagets hemsida.

Då Bolaget har skickat handlingar till tredje part, och Kunden avbryter sin beställning, kommer fullt pris tas ut, inklusive arvoden och transportkostnader.  

Då Bolaget har startat behandlingen av ett uppdrag, och Kunden avbryter sin beställning kommer halva kostnaden tas ut.

Bolagets utlägg till tredje part, inklusive viseringsavgiften mm på ambassad, konsulat, offentlig myndighet eller annan, täcks alltid av Kunden.

Vid första beställningen av företagskunder kommer automatiskt en kreditkontroll göras för att avgöra om krediten beviljas. En engångsavgift på SEK 75 kommer att debiteras för att täcka kostnader i förbindelse med detta. 

Förfarande vid tvist

Alla tvister angående detta avtal ska avgöras vid svensk domstol enligt svensk tingsrätt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

ETISKA RIKTLINJER FÖR VISUMSERVICE AB

Visumservice AB kräver ärlighet, integritet och rättvisa i alla frågor som rör vår verksamhet. 

Alla anställda och chefer i Visumservice AB ska i sitt arbete främja bolagets grundläggande värderingar:

• Ansvar - Visumservice uppmuntrar ansvarstagande hos anställda och ägare.

• Kundfokus – Värdeskapande för våra kunder är drivkraften i all vår verksamhet.

• Konsumentinriktning – Kunskap om konsumenten kommer utgöra grunden för vår fortsatta verksamhet.

• Samarbetsorienterat – Visumservice ska säkerställa helhetstänkande genom hela processen.

• Etisk handel – Visumservice ska bedriva all sin verksamhet efter högsta internationella standard för etisk handel.

• Värdeskapande – Visumservice ska drivas med lönsamhet och säkerställa tillväxt och konkurrenskraft. 

• Attraktiv – Visumservice ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom jämförbara branscher.